Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě příkazní a zasílatelské smlouvy (dále jen “smlouva”) uzavírané mezi zasílatelem, kterým je Houseland s.r.o., Dukelská 685, 73961 Třinec, IČO: 06532861, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72151(dále jen “zasílatel”) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “zákazník”) prostřednictvím nabídkového serveru zasílatele, který je zasílatelem provozován na internetové adrese www.balikovnik.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen “webové rozhraní” a „webová stránka“).
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou zasílatel se zákazníkem uzavírá a jejímž předmětem je služba popsaná v dané smlouvě a v těchto obchodních podmínkách, zejména v čl. 2.1. V případě odchylek mezi ustanoveními písemně sjednané smlouvy a těchto obchodních podmínek mají ustanovení smlouvy přednost. Za písemně sjednanou smlouvu ve smyslu tohoto ustanovení se považuje i smlouva uzavřená prostřednictvím e-mailů, webového rozhraní nebo jiným elektronickým způsobem umožňujícím záznam komunikace.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Zasílatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v poskytnutí adresy pro převzetí zásilky na území Polska, převzetí zásilky na této adrese a její předání zákazníkovi osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Služby zasílatele dále zahrnují i sloučení více zásilek do jedné a přebalení špatně zabalené zakázky.
2.2 Zákazník bere na vědomí, že zasílatel není prodejcem, dovozcem ani dodavatelem zboží, které si objednal, a že činnost zasílatele je omezena pouze na administraci zaslání zboží. Veškeré nároky z kupní smlouvy týkající se zboží je proto třeba v souladu s těmito obchodními podmínkami uplatnit vůči prodávajícímu a nikoliv vůči zasílateli.

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Zákazník je oprávněn k nasměrování zásilky na polském území využít pouze adresu, kterou mu zasílatel sdělil, a to vždy jen po předchozí dohodě se zasílatelem (a to i v případě opětovných objednávek).
3.2 Zásilka zákazníka musí být řádně zabalena tak, aby byl její obsah zajištěn proti pohybu, umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou a poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu. V případě, že tyto podmínky splněny nejsou, je zasílatel oprávněn zásilku na účet zákazníka přebalit.
3.3 Obsahem přepravované zásilky nesmí být:
(a) předměty, jejichž převoz na území České republiky je zakázán,
(b) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví (např. výbušniny, jedy, radioaktivní látky, žíraviny apod.)
(c) předměty a látky podléhající rychlé zkáze (např. rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál, živé rostliny apod.)
(d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.
(e) předměty o hodnotě převyšující 50.000 Kč, pokud nebylo se zasílatelem výslovně dohodnuto jinak,
(f) křehké a snadno poškoditelné předměty.
3.4 V případě nedodržení omezení dle čl. 3.3 nese zákazník plnou odpovědnost za škodu vzniklou zasílateli nebo třetím osobám v souvislosti s manipulací se zásilkou a jejím převozem na území České republiky, a zasílatel naopak zákazníkovi neodpovídá za jakoukoli škodu na takové zásilce.
3.5 Obchodní podmínky provozovatelů poštovních služeb, jež budou pověřeni doručením zásilky zákazníkovi, mohou stanovit další omezení pro obsah zásilky, její balení nebo vzhled. V případě, že doručení zásilky provozovatelem, kterého si zákazník zvolil, nebude z takového důvodu možné, je zasílatel oprávněn zajistit zaslání jiným provozovatelem na účet zákazníka, případně zásilku uložit a vyzvat zákazníka k jejímu osobnímu vyzvednutí.
3.6 V případě osobního vyzvednutí jsou zásilky uchovávány po dobu 3 měsíců. Pokud si zákazník zásilku do konce stanovené lhůty nevyzvedne ani se se zasílatelem nedohodne na prodloužení lhůty, zasílatel je oprávněn zásilku zničit. Před uplynutím této lhůty lze zásilku zničit, je-li to nezbytné pro ochranu zdraví osob.
3.7 Zasílatel je oprávněn zásilku otevřít v případě, že (a) ji nelze doručit, (b) je důvodné podezření, že obsahuje zakázaný obsah dle čl. 3.3 výše, (c) má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu (např. je při manipulaci slyšet, že je obsah rozbitý, obsah vytéká apod.), (d) je to nezbytné pro dodržení právních povinností zasílatele.
3.8 Zasílatel odpovídá zákazníkovi pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce při zajištění převzetí a jejím uskladnění u zasílatele. Zasílatel neodpovídá za škodu vzniklou při přepravě zásilky.

5. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena služby je určena na základě ceníku zveřejněného na webové stránce zasílatele. Dohodou mezi zasílatelem a zákazníkem je možno stanovit individuální ceny. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
5.2. Další poplatky a jiné náklady nezahrnuté v ceně zboží zákazník hradí jen tehdy, jsou-li výslovně sjednány.
5.3. Cena služby je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Zasílatel je oprávněn pozastavit odeslání zásilky, případně její předání zákazníkovi, do zaplacení.
5.4. Závazek zákazníka uhradit cenu služby se považuje za splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet zasílatele.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Ustanovení této části 6 se vztahují jen na případy, kdy je zákazníkem spotřebitel.
6.2. Zákazník je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.
6.3 Osobním vyzvednutím zásilky u zasílatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zákazník projevuje svoji vůli, že na dodržení lhůty netrvá.
6.2 S ohledem na právo uvedené v části 6.1 je možné odeslání zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb jen po uplynutí této lhůty, pokud zákazník zasílateli nesdělí, že na dodržení lhůty netrvá. V takovém případě zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit.
6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zasílatel v takovém případě na náklady zákazníka vrátí zásilku na adresu, z níž ji obdržel, a nebude-li to možné, uskladní ji a vyzve zákazníka k jejímu vyzvednutí.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na vrácení zásilky, její uskladnění, jakož i případných dalších nákladů spojených s odstoupením) zákazníkovi nejpozději do sedmi (7). dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě dodání zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasílatel zajistí, že poskytovatel zásilku dodá na adresu určenou zákazníkem v objednávce.
7.2. Zákazník je povinen převzít zásilku při dodání.
7.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.4. Při převzetí zboží od poskytovatele je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poskytovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od poskytovatele převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 V případě reklamace týkající se služeb zasílatele se zákazník může kdykoli obrátit přímo na zasílatele. Reklamace týkající se obsahu zásilky je třeba řešit s tím, kdo zásilku odeslal.
8.2 Mimosoudní řešení sporů mezi zasílatelem a zákazníkem, je-li zákazník spotřebitel, je možné prostřednictvím České obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webu www.coi.cz .

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“).
9.2. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu základních kontaktních a identifikačních údajů jsou zpracovávány za účelem plnění povinnosti zasílatele dle uzavřené smlouvy, případně uplatňování práv zasílatele dle této smlouvy. Udělil-li k tomu zákazník zvláštní souhlas, jsou jeho kontaktní údaje zpracovávány též za účelem reklamní činnosti zasílatele a zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje zákazníka mohou být sdíleny s poskytovatelem poštovní služby. Jiní příjemci osobních údajů nejsou předpokládáni.
9.3 Zákazníkovi náleží práva zakotvené v GDPR, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz některých osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, právo vznést námitku proti zpracování. Práva zákazníka je třeba uplatnit přímo u zasílatele písemně nebo e-mailem. Kontrolním orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky a příkazní smlouva se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky příkazní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Záznam o uzavření smlouvy včetně obchodních podmínek je archivován zasílatelem v elektronické či listinné podobě a zákazník si může u zasílatele vyžádat kopii takové smlouvy.